Geef uw voorkeur door voor de parallelsessies op het seminar!

Een nieuwe opzet bij het VBE seminar op 14 juni dit jaar. U kunt zelf kiezen hoe uw middagprogramma eruit ziet! Dit kunt u doen door onderstaand formulier in te vullen.

Helaas, u bent te laat. Het formulier is gesloten en u kunt geen voorkeur meer doorgeven. 

Parallelsessies ronde 1

Ralph Hamerlinck – Brandveilige constructies na 2020

Anno 2017 wordt de brand­vei­lig­heid van con­struc­ties nog op een sim­plis­tische manier bena­derd. De hui­di­ge gene­ra­tie Euro­co­des bouwt voor op de tra­di­ti­o­ne­le manier van beoor­de­len, zoals we dat met tes­ten in de vori­ge eeuw gewend waren. In de toe­komst is het nood­za­ke­lijk en wordt het ook moge­lijk dit op een intel­li­gen­te­re wij­ze te gaan doen.

Antoon Buitenhuis – Dry Deluge Testing

Met de gepa­ten­teer­de Dry Delu­ge Tes­ting metho­de heeft SIRON een manier ont­wik­keld om delu­ge sys­te­men met rook te tes­ten zon­der de nade­li­ge gevol­gen die bij een nat­te delu­ge test ont­staan. Op alle plek­ken waar water onge­wenst is, biedt DDT een per­fect alter­na­tief dat vol­doet aan de stan­daar­den van HSE, NORSOK en NFPA.

Sjaak Taal – Innovaties in brandmeldtechniek van IOS naar IOT

De pre­sen­ta­tie van Sjaak Taal wordt een tip van de slui­er hoe Sie­mens  die toe­komst ziet. De ont­wik­ke­lin­gen gaan snel, maar weten we wel wat er op ons afkomt? Bij­voor­beeld: Gaat de brand­meld­de­tec­tie al in de cloud?  Zijn er in de wereld van opne­mers nog wel brand­mel­ders nodig zoals we die nu ken­nen? Is de regel­ge­ving ook al klaar voor de cloud? Is het nog wel vei­lig als we moe­ten ver­trou­wen op onde­fi­ni­eer­ba­re opne­mers?

René Hagen – Niet voortborduren op bestaande principes

Brand­pre­ven­tie bestaat uit een set van prin­ci­pes die in het bui­ten­land voor, en in Neder­land na de 2e wereld­oor­log zijn  ont­wik­keld. Op die prin­ci­pes bou­wen we nog steeds voort, ter­wijl  we al lan­ge­re tijd tegen de gren­zen hier­van aan­lo­pen. En dat ter­wijl de hui­di­ge ont­wik­ke­lin­gen rond­om bij­voor­beeld robo­ti­ca en infor­ma­ti­ca een geheel nieu­we kijk op en uit­voe­ring van de brand­pre­ven­tie moge­lijk maken. Deze parallelsessie gaat over de kan­sen en moge­lijk­he­den op een omwen­te­ling in het den­ken over brand­pre­ven­tie.

Parallelsessies ronde 2

Esther Broeren – Een juridische blik

(Brand)veiligheid experts ver­rich­ten hun werk­zaam­he­den –vaak onbe­wust én onge­wenst- bin­nen een juri­dische con­text. Ken­nis van de inhou­de­lij­ke eisen is daar­door niet lan­ger vol­doen­de. De opkomst van zorg­plich­ten, een terug­tre­den­de over­heid en het oprek­ken van de moge­lijk­he­den om scha­de te ver­ha­len. Wat bete­ke­nen deze en ande­re ont­wik­ke­lin­gen voor de toe­komst? Esther Broe­ren geeft een op de prak­tijk gerich­te toe­lich­ting, aan de hand van onder meer actu­e­le recht­spraak.

Daan Jansen – Preventieve maatregelen in de toekomst

Tech­nische inno­va­ties gaan heel snel en de over­heid trekt zich terug. Dit biedt nieu­we kan­sen én ver­ant­woor­de­lijk­he­den voor de brand­vei­lig­heids­ad­vi­seur. Heden­daag­se brand­pre­ven­tie gaat uit van het rea­ge­ren op brand. Kun­nen we brand ook voor­ko­men? Moe­ten we straks het belang van maat­re­ge­len die rea­ge­ren op een brand her­o­ver­we­gen? Een nieu­we invul­ling van brand­pre­ven­tie en wat kun­nen we leren van ande­ren.

Stan Veldpaus en Erik Peeters – Innovaties in Rook- en Warmteafvoersystemen

Rook- en Warm­te­Af­voer­sys­te­men waren in de jaren ’80 en ’90 een veel voor­ko­men­de voor­zie­ning in de brand­vei­lig­heids­ke­ten van gro­te­re objec­ten (atria, win­kel­cen­tra, indu­strie, bouw­mark­ten, etc.). Heden ten dage is dit niet meer het geval en wordt de meeR­WAar­de van RWA-sys­te­men te wei­nig onder­kend. Dit ter­wijl in de ons omrin­gen­de lan­den een RWA-sys­teem een basis­voor­zie­ning is.

Ruud van Herpen – Veranderende randcondities met invloed op brandveiligheid van bouwwerken

Ruud van Her­pen zal samen met stu­den­ten van de TU Eind­ho­ven een pre­sen­ta­tie geven over ver­an­de­ren­de rand­con­di­ties met invloed op de brand­vei­lig­heid van bouw­wer­ken. De stu­den­ten zijn: Nick Ten­b­ült, Sophie Rewinkel en Erwin Slot­boom.