VBE seminar 2017 het zit erop!

Hoe ziet brand­vei­lig­heid er uit over 10 jaar? En hoe moe­ten gebouw­ge­brui­kers en brand­vei­lig­heids­spe­ci­a­lis­ten zich voor­be­rei­den op de toe­komst?

Deze vra­gen ston­den cen­traal tij­dens het VBE semi­nar Trends & Ont­wik­ke­lin­gen, dat dit jaar is gehou­den bij het Insti­tuut voor Fysie­ke Vei­lig­heid (IFV) in Arn­hem.

Naast de twee key­no­te­spea­kers Richard van Hooi­jd­onk en Juni Daal­mans, kwa­men er negen gast­spre­kers in paral­lel­ses­sies aan het woord: Esther Broe­ren, Antoon Bui­ten­huis, René Hagen, Ralph Hamer­lin­ck, Ruud van Her­pen, Daan Jan­sen, Erik Pee­ters, Sjaak Taal en Stan Veld­paus. Allen wis­ten de ruim 160 aan­we­zi­gen te boei­en met hun visie op de (brand)veilige toe­komst.  Seri­eu­ze onder­wer­pen, maar met humor gebracht. Dag­voor­zit­ter Wim Haan heeft deze dag goed geleid en samen­ge­vat.

Ook kon­den de aan­we­zi­gen de infor­ma­tie­markt bezoe­ken, waar­op 21 stand­hou­ders uit het vak­ge­bied aan­we­zig waren.

Het VBE bestuur wil ieder­een die heeft gehol­pen en die aan­we­zig was bedan­ken voor de inspi­re­ren­de dag.

Bedankt!

Pre­sen­ta­tie VBE 14 juni 2017.Veldpaus

Pre­sen­ta­tie VBE 14 juni 2017.Van Her­pen

Pre­sen­ta­tie VBE 14 juni 2017. Sjaak Taal

Pre­sen­ta­tie VBE 14 juni.Buitenhuis

Pre­sen­ta­tie VBE 14 juni.Hagen

Pre­sen­ta­tie VBE 14 juni.Hamerlinck

VBE-lezing VBE 14 juni. Daal­mans

Pre­sen­ta­tie VBE 14 juni.Jansen