VBE bestuur versterkt met Christiaan Huijbreghs

Chris­ti­aan Huij­b­reghs, een gedre­ven en ener­gie­ke brand­vei­lig­heids­ex­pert, die met veel pas­sie actief is, met zowel de pre­ven­tie­ve als de repres­sie­ve kant van brand­vei­lig­heid heeft zich (opnieuw) ver­bon­den aan het bestuur van de Ver­e­nig­de Brand­vei­lig­heid Experts (VBE). Chris­ti­aan is brand­vei­lig­heids­ad­vi­seur bij Incen­dio B.V. en tevens vrij­wil­lig Offi­cier van Dienst bij de Vei­lig­heids­re­gio Utrecht. “Een mooie com­bi­na­tie om mijn ambi­tie, om pre­ven­tie en repres­sie dich­ter bij elkaar te bren­gen, waar te maken” zoals hij zelf altijd zegt.

In 2007 is hij nauw betrok­ken gewee­st bij de oprich­ting van de VBE en heeft zich ruim vier jaar actief inge­zet als bestuurs­lid voor de ver­e­ni­ging. Tijd voor ver­nieu­wing en ver­fris­sing was zijn reden om het bestuur te ver­la­ten. Maar hij heeft de ver­e­ni­ging niet uit het oog ver­lo­ren. “Een net­werk van brand­vei­lig­heids­ex­perts draagt op alle fron­ten bij in mijn dage­lijk­se bezig­he­den. Niet alleen ken­nis­ver­rij­king, maar ook de soci­a­le con­tac­ten hel­pen daar­bij. De VBE is daar een uit­ste­kend plat­form voor.”

De koers die de VBE momen­teel vaart heeft hem weer zo enthou­si­ast gemaakt dat hij zich weder­om beschik­baar heeft gesteld als bestuurs­lid. Er komt nog een hoop op ons brand­vei­lig­heids­pad af de komen­de jaren ver­wacht hij; de VBE kan daar een mooie ken­nis­ver­rij­ken­de en ver­bin­den­de rol in ver­vul­len.