Over VBE

Vereniging

De VBE is een ver­e­ni­ging voor brand­vei­lig­heids­ex­perts. Het doel van de VBE is het delen van ken­nis over brand­vei­lig­heid met elkaar. Dit doet de VBE door the­ma­bij­een­kom­sten te orga­ni­se­ren. Ook is er ieder jaar een semi­nar. Brand­vei­lig­heids­ex­perts kun­nen lid wor­den op per­soon­lij­ke titel. Een lid­maat­schap is dus nooit ver­bon­den aan het bedrijf waar de brand­vei­lig­heids­ex­perts werk­zaam zijn.

Statuten

De sta­tu­ten van de VBE kunt u hier down­lo­a­den. Heeft u vra­gen? neem dan con­tact op met onze bestuurs­se­cre­ta­res­se via carlagerrits@v-b-e.nl.

Sta­tu­ten VBE

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven men­sen uit het werk­veld. Ieder jaar stelt één bestuurs­lid zich ver­kies­baar op de Alge­me­ne Leden Ver­ga­de­ring. Heeft u inte­res­se om actief te wor­den bin­nen de VBE? Stuur dan een mail naar carlagerrits@v-b-e.nl

Bestuursleden

Maar­ten de Groot Voor­zit­ter voorzitter@v-b-e.nl
Marc Ver­hel­st Secre­ta­ris secretaris@v-b-e.nl
Mathijs van Bal­legooi­j­en Pen­ning­mees­ter  
Caro­lien de Vries Alge­meen Bestuurs­lid  
Alex Iva­no­vic Alge­meen Bestuurs­lid  
Siem Jan Stam Alge­meen Bestuurs­lid  
Chris­ti­aan Huij­b­reghs Alge­meen Bestuurs­lid

IMG_9888_fotorh