VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Berichten   /  Geef uw voorkeur door voor de parallelsessies op het seminar!

Geef uw voorkeur door voor de parallelsessies op het seminar!

Een nieuwe opzet bij het VBE seminar op 14 juni dit jaar. U kunt zelf kiezen hoe uw middagprogramma eruit ziet! Dit kunt u doen door onderstaand formulier in te vullen.

Helaas, u bent te laat. Het formulier is gesloten en u kunt geen voorkeur meer doorgeven. 

Parallelsessies ronde 1

Ralph Hamerlinck – Brandveilige constructies na 2020

Anno 2017 wordt de brand­vei­lig­heid van con­struc­ties nog op een sim­plis­tische manier bena­derd. De hui­di­ge gene­ra­tie Euro­co­des bouwt voor op de tra­di­ti­o­ne­le manier van beoor­de­len, zoals we dat met tes­ten in de vori­ge eeuw gewend waren. In de toe­komst is het nood­za­ke­lijk en wordt het ook moge­lijk dit op een intel­li­gen­te­re wij­ze te gaan doen.

Antoon Buitenhuis – Dry Deluge Testing

Met de gepa­ten­teer­de Dry Delu­ge Tes­ting metho­de heeft SIRON een manier ont­wik­keld om delu­ge sys­te­men met rook te tes­ten zon­der de nade­li­ge gevol­gen die bij een nat­te delu­ge test ont­staan. Op alle plek­ken waar water onge­wenst is, biedt DDT een per­fect alter­na­tief dat vol­doet aan de stan­daar­den van HSE, NORSOK en NFPA.

Sjaak Taal – Innovaties in brandmeldtechniek van IOS naar IOT

De pre­sen­ta­tie van Sjaak Taal wordt een tip van de slui­er hoe Sie­mens  die toe­komst ziet. De ont­wik­ke­lin­gen gaan snel, maar weten we wel wat er op ons afkomt? Bij­voor­beeld: Gaat de brand­meld­de­tec­tie al in de cloud?  Zijn er in de wereld van opne­mers nog wel brand­mel­ders nodig zoals we die nu ken­nen? Is de regel­ge­ving ook al klaar voor de cloud? Is het nog wel vei­lig als we moe­ten ver­trou­wen op onde­fi­ni­eer­ba­re opne­mers?

René Hagen – Niet voortborduren op bestaande principes

Brand­pre­ven­tie bestaat uit een set van prin­ci­pes die in het bui­ten­land voor, en in Neder­land na de 2e wereld­oor­log zijn  ont­wik­keld. Op die prin­ci­pes bou­wen we nog steeds voort, ter­wijl  we al lan­ge­re tijd tegen de gren­zen hier­van aan­lo­pen. En dat ter­wijl de hui­di­ge ont­wik­ke­lin­gen rond­om bij­voor­beeld robo­ti­ca en infor­ma­ti­ca een geheel nieu­we kijk op en uit­voe­ring van de brand­pre­ven­tie moge­lijk maken. Deze parallelsessie gaat over de kan­sen en moge­lijk­he­den op een omwen­te­ling in het den­ken over brand­pre­ven­tie.

Parallelsessies ronde 2

Esther Broeren – Een juridische blik

(Brand)veiligheid experts ver­rich­ten hun werk­zaam­he­den –vaak onbe­wust én onge­wenst- bin­nen een juri­dische con­text. Ken­nis van de inhou­de­lij­ke eisen is daar­door niet lan­ger vol­doen­de. De opkomst van zorg­plich­ten, een terug­tre­den­de over­heid en het oprek­ken van de moge­lijk­he­den om scha­de te ver­ha­len. Wat bete­ke­nen deze en ande­re ont­wik­ke­lin­gen voor de toe­komst? Esther Broe­ren geeft een op de prak­tijk gerich­te toe­lich­ting, aan de hand van onder meer actu­e­le recht­spraak.

Daan Jansen – Preventieve maatregelen in de toekomst

Tech­nische inno­va­ties gaan heel snel en de over­heid trekt zich terug. Dit biedt nieu­we kan­sen én ver­ant­woor­de­lijk­he­den voor de brand­vei­lig­heids­ad­vi­seur. Heden­daag­se brand­pre­ven­tie gaat uit van het rea­ge­ren op brand. Kun­nen we brand ook voor­ko­men? Moe­ten we straks het belang van maat­re­ge­len die rea­ge­ren op een brand her­o­ver­we­gen? Een nieu­we invul­ling van brand­pre­ven­tie en wat kun­nen we leren van ande­ren.

Stan Veldpaus en Erik Peeters – Innovaties in Rook- en Warmteafvoersystemen

Rook- en Warm­te­Af­voer­sys­te­men waren in de jaren ’80 en ’90 een veel voor­ko­men­de voor­zie­ning in de brand­vei­lig­heids­ke­ten van gro­te­re objec­ten (atria, win­kel­cen­tra, indu­strie, bouw­mark­ten, etc.). Heden ten dage is dit niet meer het geval en wordt de meeR­WAar­de van RWA-sys­te­men te wei­nig onder­kend. Dit ter­wijl in de ons omrin­gen­de lan­den een RWA-sys­teem een basis­voor­zie­ning is.

Ruud van Herpen – Veranderende randcondities met invloed op brandveiligheid van bouwwerken

Ruud van Her­pen zal samen met stu­den­ten van de TU Eind­ho­ven een pre­sen­ta­tie geven over ver­an­de­ren­de rand­con­di­ties met invloed op de brand­vei­lig­heid van bouw­wer­ken. De stu­den­ten zijn: Nick Ten­b­ült, Sophie Rewinkel en Erwin Slot­boom.
Post a Comment