21 september 2017

Themabijeenkomst PGS 29

Op 21 sep­tem­ber vond er een the­ma­bij­een­komst plaats over de PGS 29: Richt­lijn voor boven­grond­se opslag van brand­ba­re vloei­stof­fen in ver­ti­ca­le cilin­drische tanks.

Sprekers

René Sloof en Bri­an Mo-Ajok heb­ben deze avond alle­bei een lezing ver­zorgd. We zijn gestart met ing. René Sloof, hij is als Pro­ject­ma­na­ger SAVE werk­zaam bin­nen de Busi­nes­s­lijn Mili­eu & Vei­lig­heid van Antea Group. Daar­na gaf Mo een lezing. Hij is voor­zit­ter van de PGS29 werk­groep plas­bran­den in tank­put­ten die in geza­men­lijk­heid (VNO-NCW, over­he­den, NEN en weten­schap) het beleids­ka­der heeft opge­steld. Hier­naast is Mo lan­de­lijk Pro­gram­ma­ma­na­ger Impuls Omge­vings­vei­lig­heid bin­nen een copro­duc­tie tus­sen het Insti­tuut Fysie­ke Vei­lig­heid & de Vei­lig­heids­re­gio Rot­ter­dam Rijn­mond; genaamd het LEC­Brzo. Mo is ook woord­voer­der cri­sis­ma­na­ge­ment van de Vei­lig­heids­re­gio Rot­ter­dam Rijn­mond. Tevens is hij advi­seur voor diver­se over­he­den in het bin­nen- en bui­ten­land m.b.t. van indu­stri­ë­le – en haven­vei­lig­heid en gebieds­ont­wik­ke­ling.

Programma

18.30 – Wel­kom met kof­fie en thee

19.00 – Lezing René Sloof

20.00 – Lezing Bri­an Mo-Ajok

20.30 – Afslui­ten­de net­werk­bor­rel

Locatie

Deze the­ma­bij­een­komst was bij Warm­te­bouw in Utrecht.
Bedankt voor de gast­vrij­heid!

Heeft u ook een geschik­te loca­tie voor een the­ma­bij­een­komst in gedach­ten? Wij horen het graag via Car­la Ger­rits. 

Presentatie downloaden?

VBE pre­sen­ta­tie Rene Sloof

Pre­sen­ta­tie beleids­ka­der PGS29 VBE IFV Bri­an Mo-Ajok