15 november 2017

Themabijeenkomst brandveiligheid veestallen

Het jaar­lijk­se aan­tal stal­bran­den is geste­gen. Waren er in 2014 nog 29 stal­bran­den, vorig jaar waren dit er 47. Bij een stal­brand komen al snel tien­dui­zen­den die­ren om. In 2016 stier­ven 201.000 die­ren aan de gevol­gen van een stal­brand. In 2017 zijn dat er tot nu toe al 225.000!

Het was een erg suc­ces­vol­le bij­een­komst. Een aan­tal pre­sen­ta­ties kunt u hier­on­der down­lo­a­den.

Pre­sen­ta­tie Jet­ty Middelkoop.15–11-17
Pre­sen­ta­tie Mar­tien Bokma.15–11-17

Bijeenkomst

Op 15 novem­ber 2017, tus­sen 18.30 en 21.30 uur, heeft de laat­ste the­ma­bij­een­komst van 2017 plaats­ge­von­den. Het the­ma van deze bij­een­komst: Brand­vei­lig­heid in vee­stal­len

In een dis­cus­sie­pa­nel heb­ben ver­schil­len­de experts met elkaar gepraat over de pro­ble­ma­tiek en aan­pak.

Bron: Omroep Gel­der­land

Locatie

De bij­een­komst was bij Var­kens­be­drijf van der Meij­den-Wel­vaarts in Oir­schot. Het bedrijf open­de in April 2016 de deu­ren van haar nieu­we loca­tie. Bij de ont­wik­ke­ling  is er voor­al geke­ken naar een hoge gezond­heid voor mens en dier, brand­vei­lig­heid, en het oplei­den van mede­wer­kers. Meer infor­ma­tie: http://www.vpo-oirschot.nl/varkensbedrijf-van-der-meijden/

Kees van der Meij­den heeft een stal­brand erva­ren, waar­bij een groot deel van zijn var­kens is omge­ko­men. Dat was voor hem aan­lei­ding om samen met zijn gezin na te den­ken over zijn toe­kom­sti­ge bedrijfs­voe­ring. Dat heeft gere­sul­teerd in een nieu­we bedrijfs­op­zet en de her­bouw van vee­stal­len die naar zijn eigen zeg­gen vol­le­dig brand­vei­lig zijn.

Lan­gendonk­s­edijk 5
5688 JS Oir­schot

Sprekers

Een aan­tal des­kun­di­gen heb­ben deel­ge­no­men in een dis­cus­sie. Ook heeft Kees van Aar, van Var­kens­be­drijf van der Meij­den-Wel­vaarts, een pre­sen­ta­tie gege­ven.

Deel­ne­mers des­kun­di­gen­pa­nel:

Kees van Aar – zichtstal/​varkenshouderij
Jet­ty Mid­del­koop – Brand­weer Amster­dam Amstel­land
Anne Hil­horst – Wak­ker Dier
Her­man Lit­jens – ZLTO
Mar­tien Bok­ma – Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research
John de Hoon – Inter­po­lis