15 november 2017

Themabijeenkomst brandveiligheid veestallen

Het jaar­lijk­se aan­tal stal­bran­den is geste­gen. Waren er in 2014 nog 29 stal­bran­den, vorig jaar waren dit er 47. Bij een stal­brand komen al snel tien­dui­zen­den die­ren om. In 2016 stier­ven 201.000 die­ren aan de gevol­gen van een stal­brand. In 2017 zijn dat er tot nu toe al 225.000!

Bijeenkomst

Op 15 novem­ber 2017, tus­sen 18.30 en 21.30 uur, zal de laat­ste the­ma­bij­een­komst van 2017 plaats­vin­den. Het the­ma van deze bij­een­komst: Brand­vei­lig­heid in vee­stal­len

In een dis­cus­sie­pa­nel zul­len ver­schil­len­de experts met elkaar in dis­cus­sie gaan over de pro­ble­ma­tiek en aan­pak.

Locatie

Bron: Omroep Gel­der­land

De bij­een­komst zal  plaats­vin­den bij Var­kens­be­drijf van der Meij­den-Wel­vaarts in Oir­schot. Het bedrijf open­de in April 2016 de deu­ren van haar nieu­we loca­tie. Bij de ont­wik­ke­ling  is er voor­al geke­ken naar een hoge gezond­heid voor mens en dier, brand­vei­lig­heid, en het oplei­den van mede­wer­kers. Meer infor­ma­tie: http://www.vpo-oirschot.nl/varkensbedrijf-van-der-meijden/

Lan­gendonk­s­edijk 5
5688 JS Oir­schot

Sprekers

Een aan­tal des­kun­di­gen zul­len deel­ne­men in een dis­cus­sie. Ook zal Kees van Aar, van Var­kens­be­drijf van der Meij­den-Wel­vaarts, een pre­sen­ta­tie geven.

Voor­lo­pi­ge deel­ne­mers des­kun­di­gen­pa­nel:

Jet­ty Mid­del­koop – Brand­weer Amster­dam Amstel­land
Anne Hil­horst – Wak­ker Dier
Her­man Lit­jens – ZLTO
Mar­tien Bok­ma – Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research

Kosten

Voor VBE-leden is deze bij­een­komst gra­tis. Bent u geen lid, dan betaald u €50,-, con­tant bij bin­nen­komst te vol­doen.
Bent u brand­vei­lig­heids­ex­pert? Dan kunt u ook lid wor­den. Lees hier meer over de voor­waar­den.

Inschrijven

Inschrij­ven kan alleen via onder­staand for­mu­lier. Er zijn een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar. Wan­neer u onver­hoopt toch niet kunt, wilt u zich dan afmel­den via carlagerrits@v-b-e.nl?

 

Aanmelden themabijeenkomst 15 november 2017

Ver­eist *