Seminar 2017 trends en ontwikkelingen

Hoe ziet brand­vei­lig­heid er uit over 10 jaar? En hoe moe­ten gebouw­ge­brui­kers en brand­vei­lig­heids­spe­ci­a­lis­ten zich voor­be­rei­den op de toe­komst?

Deze vra­gen ston­den cen­traal tij­dens het VBE semi­nar Trends & Ont­wik­ke­lin­gen, dat dit jaar is gehou­den bij het Insti­tuut voor Fysie­ke Vei­lig­heid (IFV) in Arn­hem.

Naast de twee key­no­te­spea­kers Richard van Hooi­jd­onk en Juni Daal­mans, kwa­men er negen gast­spre­kers in paral­lel­ses­sies aan het woord: Esther Broe­ren, Antoon Bui­ten­huis, René Hagen, Ralph Hamer­lin­ck, Ruud van Her­pen, Daan Jan­sen, Erik Pee­ters, Sjaak Taal en Stan Veld­paus. Allen wis­ten de ruim 160 aan­we­zi­gen te boei­en met hun visie op de (brand)veilige toe­komst.  Seri­eu­ze onder­wer­pen, maar met humor gebracht. Dag­voor­zit­ter Wim Haan heeft deze dag goed geleid en samen­ge­vat.

Ook kon­den de aan­we­zi­gen de infor­ma­tie­markt bezoe­ken, waar­op 21 stand­hou­ders uit het vak­ge­bied aan­we­zig waren.

Het VBE bestuur wil ieder­een die heeft gehol­pen en die aan­we­zig was bedan­ken voor de inspi­re­ren­de dag.

Presentatie VBE 14 juni.Jansen

Presentatie VBE 14 juni.Hamerlinck

Presentatie VBE 14 juni.Hagen

Presentatie VBE 14 juni.Buitenhuis

Presentatie VBE 14 juni 2017. Sjaak Taal

Presentatie VBE 14 juni 2017.Van Herpen

Presentatie VBE 14 juni 2017.Veldpaus